Telefonisch bereikbaar op 035-76 000 50

De Retailacademie B.V., een Sales-, Marketing-, Trainings- & Onderzoeksbureau

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De Retailacademie en een opdrachtgever, waarop De Retailacademie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

De door De Retailacademie gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De Retailacademie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Retailacademie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Retailacademie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Retailacademie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Retailacademie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Retailacademie zijn verstrekt, heeft De Retailacademie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Retailacademie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Retailacademie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Retailacademie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever De Retailacademies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Retailacademie zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal De Retailacademie de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Retailacademie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal De Retailacademie geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg ís van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dít door de andere partij is medegedeeld of als dít voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt De Retailacademie zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door De Retailacademie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Retailacademie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. De Retailacademie behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Eigendomsbepaling

 1. Alle door De Retailacademie geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom van De Retailacademie tot het moment dat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de levering heeft voldaan.
 2. Eventuele ontwikkelde applicaties, het Content Management Systeem en/of broncode van websites blijven eigendom van De Retailacademie. In geen geval kan de opdrachtgever inzage krijgen in de broncode of databasestructuur van de toepassing. Na een eventuele stopzetting van de samenwerking mag de opdrachtgever onder geen beding nog gebruik maken van de door Storm Sales Solutions ontwikkelde broncode.
  3. De data die door de opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. De Retailacademie mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch doorgeven aan derden.

Artikel 9. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee weken in acht te nemen.
 2. In geval van tussentijdse opzegging heeft De Retailacademie naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van De Retailacademie op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • na het sluiten van de overeenkomst aan De Retailacademie ter kennis gekomen omstandigheden geven De Retailacademie goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien De Retailacademie de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is De Retailacademie bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van De Retailacademie schadevergoeding te vorderen.

lndien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan De Retailacademie zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Retailacademie bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Gebreken: klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Retailacademie.
  2. Indien een klacht gegrond is zal De Retailacademie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Retailacademie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).
 2. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en kosten van derden.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Retailacademie, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, kosten van derden.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien De Retailacademie met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is De Retailacademie niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: De Retailacademie mag stijgingen in de loon- en materiaalkosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
 7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 13. Betaling

1 . Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op de factuur vermelde bankrekening.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Indien afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling van de factuur, dan is afnemer een rente verschuldigd van 2% per maand, alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever ín gebreke of ín verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval ís de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 5.000,- 15%

- over het meerdere tot € 15.000,- 12,5%

- over het meerdere tot € 35.000,- 10%

- over het meerdere tot € 100.000,- 7,5%

- over het meerdere 5% vanaf € 100.000

- het minimale bedrag is € 125,- exclusief btw

Indien De Retailacademie aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van De Retailacademie is beperkt tot 50% van het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van De Retailacademie of haar leidinggevende ondergeschikten. De clausule bevat een algemene beperking tot een bepaald vastgesteld bedrag. Er zijn nuanceringen mogelijk:

- de aansprakelijkheid voor de gedragingen van bepaalde personen is beperkt of uitgesloten;

- de aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van niet-nakoming is beperkt (bijvoorbeeld een andere aansprakelijkheidslimiet voor niet of te late nakoming dan voor gebrekkige nakoming);

- de aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade is beperkt of uitgesloten (bijvoorbeeld: een andere aansprakelijkheidslimiet voor personenschade dan voor zaakschade of zuivere vermogensschade, zoals stagnatieschade, winstderving enz.).

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhindert, en die niet aan De Retailacademie zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan díe van De Retailacademie, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van De Retailacademie; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan De Retailacademie afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. De Retailacademie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat De Retailacademie haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Retailacademie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Retailacademie niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien De Retailacademie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Data/e-mailverkeer

Het data/e-mailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker en zal nimmer meer dan 2% van de processor belasting in beslag nemen. Indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoont zal levering van de dienst worden opgeschort of een toeslag worden opgelegd conform het extreme gebruik. De Retailacademie heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account off-line te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte/datatraffic en/of processor belasting.

Artikel 20. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. De Retailacademie blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen De Retailacademie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden

De Retailacademie is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De Retailacademie zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.